انگیزه های ایجاد اتحادهای استراتژیک (با تمرکز بر صنعت خودرو)