ارائه چارچوب مفهومی کنترل استراتژیک مبتنی بر پردازش‌های شناختی کارآفرین در شرکت‌های نوپا