پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در قاب رسانه