پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برگزار شد.