• تهران – کارگر شمالی – جنب پل نصر (گیشا) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – ساختمان امام رضا – طبقه اول – دبیرخانه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
  • 021-88012411

  • info[@]icsm.ut.ac.ir